Zrównoważony rozwój w Rossi

Strategie na rzecz bardziej zrównoważonej przyszłości

Jesteśmy zaangażowani, jako członkowie Grupy Moovimenta, w misję zrównoważonego rozwoju na poziomie korporacyjnym, kulturowym oraz politycznym.

W Rossi ufamy, że prowadzimy naszą działalność w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. Zdajemy sobie sprawę, że produkcja oraz eksploatacja naszych napędów mają wpływ na środowisko i społeczności, zarówno w Rossi, jaki i u naszych dostawców oraz klientów. Dlatego staramy się minimalizować ten wpływ w całym cyklu życia produktu, od fazy surowca i półproduktu, aż po recykling.
Polityka Rossi ESG koncentruje się na wprowadzaniu zmian i obejmuje 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, a także Dziesięć Zasad Global Compact ONZ, obejmujących 4 obszary:
- Prawa człowieka
- Praca
- Środowisko
- Działania antykorupcyjne

Rossi stara się wywierać pozytywny wpływ w obszarze 5 celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, w oparciu o konkretne projekty.

Wymiar Środowiskowy

Zrównoważony rozwój i ekonomia nie wykluczają się wzajemnie. Naszym celem jest wywieranie pozytywnego wpływu na zrównoważony rozwój środowiskowy naszych klientów poprzez zmniejszanie zużycia energii, wody i materiałów.

Całościowo patrzymy na siebie oraz procesy naszych klientów oraz zobowiązujemy się do ograniczenia zużycia zasobów i emisji dwutlenku węgla.
Nasza polityka zakupów obejmuje ocenę dostawców w zakresie zrównoważonego rozwoju środowiskowego.

Mamy cel Grupy: osiągnąć emisję zero netto do 2030 r. dzięki energooszczędności, odnawialnym źródłom energii oraz kompensacji emisji dwutlenku węgla. Grupa zdefiniuje i poda ślad węglowy produktu dla wszystkich produktów składowych. Systemy wynagradzania i celów kierownictwa Grupy zawierają znaczące składowe, uzależnione od perspektywy środowiskowej ESG.

Kwestie Społeczne

Dążymy do zrównoważenia społecznych potrzeb interesariuszy z celami ekonomicznymi w sprawiedliwy sposób. Wierzymy, że potrzeby społeczne i pragnienia ekonomiczne nie wykluczają się wzajemnie.

Zapewniamy bezpieczne zatrudnienie, promując globalną mobilność pracowników, ceniąc integrację i różnorodność, przeprowadzając ankiety pracownicze i wywiady końcowe, oferując ambitne i wartościowe zadania zawodowe, stawiając na pierwszym miejscu zdrowie i bezpieczeństwo oraz pozytywnie wpływając na społeczności lokalne, w których działamy.

Wierzymy w płacenie pełnych podatków należnych w krajach, w których prowadzimy działalność. Będziemy sporządzać roczne raporty dotyczące wpływu społecznego wraz ze wskaźnikami i komentarzami.

Kwestie Społeczne

Dążymy do zrównoważenia społecznych potrzeb interesariuszy z celami ekonomicznymi w sprawiedliwy sposób. Wierzymy, że potrzeby społeczne i pragnienia ekonomiczne nie wykluczają się wzajemnie.

Zapewniamy bezpieczne zatrudnienie, promując globalną mobilność pracowników, ceniąc integrację i różnorodność, przeprowadzając ankiety pracownicze i wywiady końcowe, oferując ambitne i wartościowe zadania zawodowe, stawiając na pierwszym miejscu zdrowie i bezpieczeństwo oraz pozytywnie wpływając na społeczności lokalne, w których działamy.

Wierzymy w płacenie pełnych podatków należnych w krajach, w których prowadzimy działalność. Będziemy sporządzać roczne raporty dotyczące wpływu społecznego wraz ze wskaźnikami i komentarzami.
Our Goals

8 - Godna praca i wzrost gospodarczy

Nasza orientacja na wzrost, z jednoczesnym poszanowaniem kwestii wyżywienia ludzi oraz ochrony naszej planety

9 - Przemysł, innowacje i infrastruktura

Nasze zaangażowanie i koncentracja na działalności innowacyjnej, w zastosowaniu zrównoważonych rozwiązań

12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Nasze zaangażowanie w poprawę wykorzystania zasobów w procesach własnych i naszych klientów

13 - Działania na rzecz klimatu

Nasze zaangażowanie w redukcję emisji dwutlenku węgla w procesach własnych i naszych klientów

17 - Partnerstwo dla osiągnięcia celów

Nasze zaangażowanie w partnerstwa, w całym łańcuchu wartości, dla osiągania zamierzonych celów

Dowiedz się więcej o naszej polityce ESG